ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Во продолжение го доставуваме на јавноста новиот закон за слободен пристап до информации од јавен карактер: ЗСПИЈК

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed