ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА

Културно-информативниот центар”Романса”Македонска Каменица од сега па натаму за секоја година јавно ке ги објавува годишните завршни сметки и фанансискиот извештај за да можат граѓаните јавно да видат како транспарентно се трошат парите од годишната програма за работа.

Завршна сметка и финансиски извештај на КИЦ Романса за 2021 година

Bookmark the permalink.

Comments are closed